Privacyverklaring Trappenfabriek Vos - Zwolle

24 april 2019

In dit privacy statement staat beschreven hoe Trappenfabriek Vos B.V. met uw persoonsgegevens
omgaat.

ALGEMEEN
Trappenfabriek Vos B.V. heeft kwaliteit en privacy hoog in het vaandel staan. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van informatie en de privacy van kandidaten en andere betrokkenen een zorgvuldige omgang met hun (persoons-)gegevens, conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

VERWERKING VAN UW GEGEVENS
Als u een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, met een maximum van 1 jaar. De gegevens worden alleen binnen Nederland verwerkt.

VERWERKING TEN BEHOEVE VAN DIVERSE DOELEN
Wij verwerken uw gegevens uitsluitend voor onderstaande doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij gegevens die wij van u ontvangen, maar ook door onszelf verzamelde gegevens.

COOKIES
Onze website gebruikt alleen analytische cookies.

SOLLICITEREN
Als u bij ons solliciteert, hebben wij gegevens nodig om u optimaal van dienst te kunnen zijn.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Uw gegevens worden door Trappenfabriek Vos B.V. verwerkt. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft of Trappenfabriek Vos B.V. hiertoe verplicht wordt door de wet.

BEVEILIGING
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens laten verwijderen, neem dan gerust contact op via rkiers@vostrappen.nl
 
KLACHT INDIENEN
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
ONZE CONTACTGEGEVENS

Trappenfabriek Vos
Carl Benzstraat 9
8013 NH Zwolle
Telefoon 038 4600880
info@vostrappen.nl

copyright @ 2019 Trappenfabriek Vos - Zwolle
Design: Mediagoed.nl